A bölcsességhez vezető út

Márk metropolita a rjazanyi Krisztus Születése székesegyházban, december 12-én, szombaton elmondott tanítását a valódi bölcsesség elnyerése témájának szentelte, amelyet az alábbiakban foglalunk össze: 

Az ókori társadalomban kezdetektől fogva magasra értékelték az értelem erényeit. Az antik Görögországban különösen a bölcsesség volt az eszményi erény. Ezt az erényt követve sok bölcs hozta nyilvánosságra gondolatait a békéről, az emberi lélekről, Istenről. Ez a hellén ideál a mi újszövetségi időnkben is jórészt fennmaradt. Nem véletlen, hogy a kereszténység első századaiban számos templom épült Isten Bölcsességének. Ezeket a templomokat Krisztus Megváltónknak, Isten Bölcsessége megtestesülésének szentelték.

Jól tudjuk, hogy az értelem milyen hasznot képes hozni az ember számára. Ugyanakkor nemcsak segítségére lehet életének útján, hanem ártani is képes. A „tudás felfuvalkodottá tesz” mondja Pál apostol (1Kor 8,1), és valóban, gyakran előfordul, hogy az értelmes emberek gőgös emberekké válnak, ami viszont eltávolítja őket az igazságtól. Az erős értelemmel megáldott ember olykor nem képes a hit szemével látni a világot, mivel túlzott mértékben támaszkodik értelmére. Hallottuk az evangéliumból, hogyan adott hálát az Úr Jézus Atyjának azért, hogy a legfőbb bölcsességet, a lét titkait „elrejtette a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztatta a kicsinyeknek (vö. Mt 11,25)”. Valójában nem gyermekekről van szó, hanem azokról, akik tiszta szívvel befogadják azt, amit Isten számukra kinyilatkoztat.

Az Egyház történelme folyamán – az ókortól kezdve napjainkig – számos esetben támadtak az emberek a hitre és gúnyolták ki. Krisztus igazsága a legmagasabb rendű bölcsesség, amely bármely bölcset képes lefegyverezni, mégis sokan vannak, akik nem képesek elfogadni ezt az isteni Bölcsességet. Azért, mert az igazi Bölcsesség csak a tiszta szívű, nyitott lelkű emberek előtt válik nyilvánvalóvá.

Szeretett Testvérek és Nővérek, mi is fejlesszük úgy értelmi képességeinket, hogy a bölcsesség megszerzésére való törekvésünkkel együtt alázatra, tiszta szívre is szert tegyünk, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy megismerjük a legfőbb Bölcsességet, Krisztust. Csak így juthatunk el az örök Igazság megismerésére, amely nélkül nem lehet bejutni az örök életre.”

Ford. I. T.

This post is also available in: orosz