LEVÉL SZÜLŐKNEK

LEVÉL SZÜLŐKNEK,

akik elhatározták, hogy gyermekeiket keresztény hitben akarják fölnevelni

„Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek,

mert ilyeneké a mennyek országa.”

Máté 19,14

«Пустите детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»

От Матфея 19,14

“Suffer little children to come unto me: for of such is the kingdom of heaven”

Matthew 19:14

 Kedves Szülők!

Szánjanak egy kis időt arra, hogy elolvassák ezt a levelet, amely gyermekeikről szól. Akiket nem is oly rég részesítettünk a keresztség szentségében. Az évek szaladnak, máris vannak közöttük olyanok, akik nemsokára elérik, vagy már be is töltötték a hitoktatás hat éves korhatárát.

Az alapvető elemi iskolai tantárgyak mellett  anyanyelv, idegen nyelv, matematika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés , amelyek a gyermekek szellemi és fizikai képességei kifejlesztésének nélkülözhetetlen eszközei, nem kevésbé fontos helyet foglal el a hittan.

A hittan, akár a templom mellett folyik, akár az iskolában, olyan ismereteket nyújt a gyermekeknek, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a történelem, gondolkodás, kultúra, társadalmi berendezkedés, irodalom, nyelvek, képzőművészet, zene és más európai valóságok megértéséhez.

Ámde ez csupán a hittan egyik oldala. A másik, nem kevésbé fontos szempont, hogy a hittan, a közösen feldolgozott tananyagon keresztül, az immár több mint kétezer éves múltra visszatekintő, biztos alapokon nyugvó, keresztény lelki-erkölcsi tanításba is bevezeti a gyermekeket. Erre nem kevésbé lesz szükségük azoknak, akik gyermekekből hamarosan serdülők, majd ifjak, és egy-kettőre önmagukért és másokért is felelős, munkába álló, családot alapító felnőttek lesznek. Ha elég mély és szilárd a fundamentum, a fölé emelt ház is az lesz.

Az ortodox hitoktatásnak egy harmadik haszna is van. Magyarország, földrajzi fekvését és történelmét tekintve, délről és keletről olyan országokkal, népekkel határos, ahol a lakosság túlnyomó többsége ortodox keresztény. A hittanra járó gyermekek mélyebb ismereteket szerezhetnek arról a hagyományról és kultúráról, amelyet ezek a népek őriznek.

Kedves Szülők!

Ne feledkezzenek meg arról, hogy a megismerés akkor valóságos, ha a gyermekek a legfontosabbat, a hitoktatás szívét, azaz a templomi életet is megismerik. Ezt a célt szolgálja a templom rendszeres látogatása, a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken való részvétel, a szent áldozáshoz járulás, természetesen szülői segítséggel és kísérettel. Gyermekeik később igen hálásak lesznek ezért a segítségért, kíséretért!

Még egy fontos gondolat a hittannal kapcsolatban:

A hittanra járó iskolás gyermek belső, lelki-erkölcsi fejlődése akkor igazán hatékony, ha a szülő a gyermek mögött áll, a hittan óra keretében végzett munkáját fontosnak tartja, figyelemmel kíséri, segíti. Ha ráadásul a gyermek a szülő részéről jó, keresztény életpéldát is lát, ez jelenti számára az igazán hatásos segítséget belső fejlődésében.

Mire tanítjuk a hittanos gyermekeket? Csak pár gondolatot a sok közül:

Elsősorban arra, hogy szeressék Istent és szeressék törvényét, amelyet hitünk szerint az Egyházban és az Egyház által nekünk átadott Szentírásban őrizünk. Itt találjuk meg az ember számára legbiztosabb törvényt ezen a földön.

Azután arra, hogy szeressék és tiszteljék felebarátaikat. Nemcsak szóval, hanem tettel. Mindenekelőtt szüleiket, nagyszüleiket, tanítóikat, tanáraikat, papjaikat — és engedelmeskedjenek nekik.

De arra is, hogy szorgalmasan és jól tanuljanak, erejük szerint legyenek segítőkészek gyermektársaikkal és a felnőttekkel szemben, később pedig szorgalmasan és jól dolgozzanak.

Arra tanítjuk őket, hogy mindannak az elvégzésében, ami szükséges, jó és dicséretes, legyenek buzgók, megfontoltak, bátrak. Legyenek mindenkor becsületesek, hűségesek, megbízhatók. Isten és ember igazságától soha ne térjenek el.

Később, ha felnőnek, jól nézzék meg, kit választanak vőlegényüknek vagy menyasszonyuknak. Olyan párt igyekezzenek választani, aki egyetért istenfélelmükkel, Krisztusnak fogadott hűségükkel. Ezt a hűséget minden kincsnél nagyobb becsben tartsák.

Ámde arról is szó esik a hittanórák során, hogy csak jó dolgokban gyakorolják az engedelmességet, rosszban sohasem. A rossz társaságot, a megkörnyékező bűnt, a kétértelmű, tisztátalan látványokat és szavakat mint a tüzet kerüljék. Akkor is, ha manapság olykor igen erősnek bizonyul az emberi vagy az elektronikus környezet ilyen fajta hatása.

Minderről az Új- és az Ószövetség legszebb történetein, a keresztény erkölcsi parancsolatokon, a hit igazságain, az egyházi ünnepek tanításán, a szentek életén keresztül, vagy kötetlen beszélgetések formájában tanulunk. Elektronikus szemléltető eszközök, videók és olyan gyakorlati kérdések és példák segítségével, amelyeket többnyire maguk a gyermekek fogalmaznak meg.

Kedves Szülők!

Bizonyára megértik, és egyetértenek abban, hogy mai világunkban, amely rohamosan fejlődik, változik, de sok esetben bonyolultnak, olykor kuszának is tűnik, nélkülözhetetlen a lelki-erkölcsi tisztánlátás és az örök, isteni törvényekhez való ragaszkodás.

Ehhez szeretne Egyházunk a hittanoktatás keretei között segítséget nyújtani, amire Urunk Jézus Krisztus parancsa is kötelezi:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt. 28.19-20

A 2013 / 2014-es tanévre az iskolai hitoktatásra való jelentkezések ideje lezárult. Ha mégis szeretnék gyermeküket hittanra járatni, bátran jelentkezzenek egyházközségeink lelkészeinél, akik szívesen és örömmel látnak hozzá szeptembertől ehhez a munkához. Az iskolai hittanra való jelentkezést pedig, ha kívánják, ne feledjék el pótolni a 2014-es esztendőben!

Itt a nyár! Jó vakációt és nyaralást kívánunk a Kedves Szülőknek és gyermekeiknek!

Találkozzunk Isten segítségével szeptemberben! Vagy már előbb, az egyik nyári hittantáborban!

Budapest, 2013. Vakonszületett Vasárnapján

A Szerkesztőség