Főpásztorunk

Ilarion (Alfejev) Budapest-magyarországi metropolita 

Születési idő: 1966. július 24.

Püspöki szentelés: 2002. január 14.

Szerzetesi felnyírás: 1987. június 19.

Névnapja: június 19.

Tartózkodási hely: Magyarország

hilarion.ru

Életrajz

1966. július 24-én született Moszkvában.

1973-1984 között a moszkvai, középfokú „Gnyeszini” zeneiskolában tanult hegedű és zeneszerzés szakképzés keretében.

15 éves korában már felolvasó a moszkvai „Voszkreszenyije Szlovuscseje”, a jeruzsálemi Szent Sír templom felszentelésének titulusát (szept. /13/26) viselő templomban. 1983-tól Pityirim (Nyecsajev) volokolamszki metropolita hipodiakónusa és a Moszkvai Patriarkátus Kiadói Osztályának külső munkatársa.

1984-ben fölvették a moszkvai Állami Konzervatórium zeneszerzői karára. 1984-1986. között a hadseregben szolgált. 1987 januárjában már a vilniuszi (Litvánia) Szentlélek monostor novíciusa, június 19-én szerzetessé nyírták Ilarion néven, 21-én pedig szerzetesdiakónussá szentelték.

1987. augusztus 19-én a vilniuszi „Tisztaságos Nagyboldogasszony” székesegyházban szerzetespappá szentelték.

1988-1990. között a Vilniuszi Egyházmegye templomaiban szolgált, 1990-ben kinevezték a kaunaszi Örömhírvétel székesegyház parochusává.

1990-ben a Vilniuszi Egyházmegye küldötteként részt vett az Orosz Ortodox Egyház helyi zsinatán.

1989-ben levelezőként fejezte be a Moszkvai Teológiai Szemináriumot, a Moszkvai Teológiai Akadémiát pedig 1991-ben, teológiai kandidátusi (licenciátusi) fokozattal. 1993-ban végezte el a Moszkvai Teológiai Akadémia aspirantúráját.

1991-1993-ban homiletikát, Újszövetséget, dogmatikus teológiát és görög nyelvet oktatott a fenti két intézményben. 1992-1993-ban Újszövetséget tanított a Szent Tyihon Teológiai Intézetben és patrológiát az Oroszországi Ortodox Egyetemen.

1993-ban az oxfordi egyetemre kerül gyakornokként, ahol Kallisztosz diokleiai püspök vezetése alatt doktori disszertációját készítette „Új Teológus Szent Simeon és az ortodox hagyomány” címmel, mialatt a Szurozsi Egyházmegye templomaiban is szolgált.

1995-ban lett a Moszkvai Patriarkátus külső egyházi kapcsolatok Osztályának munkatársa, 1997-2002. között pedig a keresztény-közi kapcsolatok titkárságát vezette.

1995-1997. között patrológiát tanított a szmolenszki és a kalugai szemináriumban.

1996-ban dogmatikus teológiából előadásokat tartott az alaszkai Szent Germán Szemináriumban.

1996 januárjától a moszkvai Szent Katalin Nagyvértanú templom klérusának a tagja.

1996-2004. között az Orosz Ortodox Egyház Szinódusi Teológiai Bizottságának tagja.

1997-1999. között dogmatikai teológiai előadásokat tartott a New York-i Szent Vlagyimir Teológiai Szemináriumban, a keleti egyház misztikus teológiája témájában pedig a cambridge-i teológiai karon.

2000-ben, a moszkvai Szentháromság templomban Kirill Szmolenszk-kalinyingrádi metropolita apáttá léptette elő.

2001. december 27-én püspökké választották, a Szurozsi Egyházmegye vikáriusává.

2002. január 7-én Kirill Szmolenszk-kalinyingrádi metropolita főapáttá (archimandritává) léptette elő a szmolenszki Nagyboldogasszony székesegyházban.

Püspökké 2002. január 14-én szentelte II. Alekszij pátriárka a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban.

2002-ben nevezték ki podolszki püspökké, a Moszkvai Egyházmegye vikáriusává, a Moszkvai Patriarkátus európai nemzetközi szervezetek mellett működő Képviseletének vezetőjévé.

A Szent Szinódus 2003-ban nevezte ki Bécsi-ausztriai püspökké és a Budapest-magyarországi egyházmegye ideiglenes kormányzójává, de európai képviseleti megbízása is megmaradt Brüsszelben.

2005-ben a svájci fribourgi egyetem magán docensévé választották a dogmatikus teológia tanszéken.

2005. augusztus 24-én elnyerte a Makariosz-díjat „Az Egyház szent titka. Bevezetés az Isten-neve körüli viták történetébe és kérdéskörébe” c. munkájáért.

2009-ben nevezték ki volokolamszki püspöknek, a moszkvai pátriárka vikáriusának, a Patriarkátus Külső egyházi kapcsolatok Osztálya vezetőjének és a Szent Szinódus állandó tagjának (ekkor felmentették a brüsszeli képviseleti munka alól és egyúttal kinevezték az Általános egyházi Aspirantúra rektorának) E tisztségeket 2022-ig látta el.

2009 áprilisában Kirill pátriárka kinevezte a moszkvai a Szűzanya „Minden bánkódók Örvendezése” temploma elöljárójának, majd nemsokára érseki kinevezést kapott.

2009. május 27-én a Szent Szinódus kinevezte a Külső egyházi kapcsolatok Osztálya ószertartásúakkal való együttműködést irányító Bizottsága elnökének, másnap pedig az Orosz Föderáció elnöke mellett működő Vallási közösségek együttműködési Tanácsa bizottságának tagjává.

2009. július 27-től az „Orosz Ortodox Egyház Zsinatközi jelenlétének” és elnökségének a tagja, e szervezet Heterodoxiával és más vallásokkal foglalkozó Bizottságának elnöke, az Egyházi szakadások orvoslásán munkálkodó Bizottság elnökhelyettese, a Teológiai, istentiszteleti, egyházművészeti Bizottság tagja.

2010 januárjától az „Orosz világ” alapot gondozó Tanács tagja.

2010. február 1-én, munkásságának elismeréséül metropolitai előléptetésben részesült.

2010. július 26-tól a Pátriárkai Kultúra Tanács tagja.

2011. március 22-től az Orosz Ortodox Egyház Legfelsőbb Egyházi Tanácsának tagja.

2011. október 5-től a Szinódusi biblikus-teológiai Bizottság elnöke.

2012. december 25-től a Felsőoktatási intézmények teológiai oktatása koordinációs Csoportjának elnöke.

2013. december 25-26-tól az Orosz Ortodox Egyház Teológiai Tudományok Fejlesztéséért felelős koordinációs Központjának vezetője.

2015. december 24-től az Orosz Ortodox Egyház képviselője az Oroszországi Vallásközi Bizottságban.

A Szent Szinódus 2022. június 7-i rendeletével (61. sz. jegyzőkönyv) nevezték ki a Budapest-magyarországi Egyházmegye kormányzójává, és felmentették a Külső egyházi kapcsolatok Osztálya elnöki tisztsége valamint a Szent Szinódus állandó tagsága és az Általános egyházi aspirantúra és Doktorképzés rektori megbízatása alól.

Jelenleg az Oroszországi Föderáció Oktatási Minisztériuma keretében működő „Disszertációs tanács” teológiai ágának vezetője.

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?