Csodatévő Szent Miklós ereklyéi első ízben hagyták el Barit

2017.május 22-én, Csodatévő Szent Miklós ereklyéinek Mürából Bariba való átvitelének (1087) ónaptár szerinti ünnepén Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája szent liturgiát tartott a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban, abból az alkalomból, hogy az ünnep előestéjén az olaszországi Bariból a székesegyházba érkezett a szent főpap ereklyéinek egy darabja, díszes ereklyetartóban.  Continue reading

Májusi Szent Miklós ünnep Tokajban

Május 20-án, szombaton, Csodatévő Szent Miklós mürai püspök ereklyéinek Báriba történő átvitelének ünnepére (május 9./22.), közös szent liturgiára gyűltek egybe a magyar egyházmegye papjai és hívei a tokaji Szent Miklós templomban, amely az irgalmas és csodatévő főpapnak van szentelve. Nemcsak hazánk különböző városaiból, hanem Ukrajnából is érkeztek papok az ünnepre. A közös szolgálatot, amelyen együtt szolgáltak a magyar egyházmegye papjai és a Kárpátaljáról érkezett vendég lelkészek, prot. Kim Nyikolaj, hévízi parochus vezette Szegedi Szabolcs István diakónus, tokaji megbízott segédletével, a debreceni Szentháromság templom kórusának kíséretében, amelyet az egyházközség parochusa, Sípos Barnabás vezényelt.  Continue reading

Egyházmegyénk főpásztora és moszkvai nagykövetünk találkozója

Tyihon püspök, egyházmegyénk főpásztora, aki egyben a Moszkvai Északkeleti Vikariátus kormányzója, május 19-én találkozott Balla Jánossal, Magyarországnak az Oroszországi Föderációban akkreditált nagykövetével Moszkvában. A találkozó fő témája Kirill pátriárka közelgő, magyarországi látogatásának előkészítése volt, valamint az útjával összefüggő szervezési kérdések.  Continue reading

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2017. ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA

az ÚJNAPTÁR SZERINT

  1. Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú.
  2. Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik, Küriakosz és Theodulosz frígiai vértanúk. Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek átvitele.
  3. Szent Timóteus papvértanú és felesége Maura vértanúnő. (Hal fogyasztása meg van engedve.) 

Continue reading

Hilarion, volokolamszki metropolita köszöntő szavai Tyihon püspökhöz Húsvét Hétfőjén

2017.április 17-én, Húsvét Hétfőjén Hilarion, volokolamszki metropolita, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője meleg szavakkal köszöntötte Tyihon püspököt ötvenedik születésnapja alkalmából a «Vászonszövőkről” elnevezett Szent Miklós-templomban tartott ünnepi, közös szent liturgia keretében. Köszöntésében kiemelte, hogy korábban ő maga is több évig szolgált a bécsi és a budapesti egyházmegyében, amelynek kormányzását Tyihon püspök a moszkvai Északkeleti Vikáriátus vezetése mellett látja el. Örömét fejezte ki, hogy az új püspök személyében a fenti egyházmegyék jó pásztort, buzgó tanítót, és olyan főpapot kaptak, akinek nemcsak a nyájra, hanem templomok helyreállítására és új templom építésére is gondja van, és főpásztori szolgálata máris számos, jó gyümölcsöt hozott.  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2017. április 16-i, Húsvét vasárnapi adásában

Április 16-án, Húsvét vasárnap, délelőtt ismét ortodox ifjúsági műsort sugárzott a Duna Televízió. Az egyházi műsor, amelyet András diakónus szolgálatával a pécsi ortodox templomból sugárzott a Duna TV, „Igazakról és gonoszokról” szól.  Szeretettel ajánljuk gyermekek, fiatalok, de felnőttek figyelmébe is. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-ifjusagi-musor-2017-04-16-i-adas/ I.T.

Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti üzenete az Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett excellenciás Főpásztorok,

tiszteletreméltó papok és diakónusok,

istent szerető szerzetesek és szerzetesnővérek,

kedves fivéreim és nővéreim!

Ezen az éjszakán, amelyet beragyog az isteni fény, eltölt a halál felett győzedelmeskedő világ Urát ünneplő lelki öröm, mindnyájatokhoz szól a mi változatlan reménységünkről tanúskodó ősi köszöntés:

KRISZTUS FELTÁMADT!

Szent férfiak és asszonyok sok-sok nemzedéke kívánta, legalább csekély mértékben felfogni azt, ami csaknem két évezrede történt az Úr fényt árasztó sírjában. Arra törekedtek, hogy közel hozzák számunkra amennyire ez a korlátozott emberi értelem számára lehetséges annak a csodás titoknak a megértését, amely akkor, abban a sírkamrában történt nem messze Jeruzsálem ősi falaitól. Hasonlatokat kerestek, hogy közelebb jussunk annak a valóban radikális változásnak a tudatosításához, amelyet Isten vitt végbe az egész világegyetemmel azon az éjszakán.  Continue reading

Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpásztorának húsvéti üzenete

Tiszteletreméltó Lelkipásztorok és Diakónusok!

Az Úrban szeretett Fivéreim és Nővéreim!

KRISZTUS FELTÁMADT!

“Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2). Az a nap, amikor a feltámadt Krisztus fénye feltündökölt a sötétség felett és beragyogott mindnyájunkat. Az a nap, amikor Isten felfedte az ember előtt a róla szóló tervét. A Húsvétnak e szent és nagy napján örvendezik az ég, Krisztus Király győzelmét ünnepelve, örvendezik a föld is, látván, hogy a halál és a mulandóság legyőzetett, örvendezik az ember is, mert mostantól fogva biztos reménye van az üdvös közösségre Istennel.  Continue reading

Kirill pátriárka nagycsütörtöki szolgálata és Tyihon püspök kitüntetése ötvenedik születésnapja alkalmából

2017.április 13-án, Nagy Csütörtökön, az Utolsó Vacsora napján Kirill pátriárka, számos főpap és pap segédletével szent liturgiát végzett a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban, amelynek keretében megszentelte az új, szent krizmát,  elvégezte a lábmosás szertartását, és kitüntette Tyihon püspököt ötvenedik születésnapja alkalmából.  Continue reading