Hilarion, volokolamszki metropolita köszöntő szavai Tyihon püspökhöz Húsvét Hétfőjén

2017.április 17-én, Húsvét Hétfőjén Hilarion, volokolamszki metropolita, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője meleg szavakkal köszöntötte Tyihon püspököt ötvenedik születésnapja alkalmából a «Vászonszövőkről” elnevezett Szent Miklós-templomban tartott ünnepi, közös szent liturgia keretében. Köszöntésében kiemelte, hogy korábban ő maga is több évig szolgált a bécsi és a budapesti egyházmegyében, amelynek kormányzását Tyihon püspök a moszkvai Északkeleti Vikáriátus vezetése mellett látja el. Örömét fejezte ki, hogy az új püspök személyében a fenti egyházmegyék jó pásztort, buzgó tanítót, és olyan főpapot kaptak, akinek nemcsak a nyájra, hanem templomok helyreállítására és új templom építésére is gondja van, és főpásztori szolgálata máris számos, jó gyümölcsöt hozott.  Continue reading

Ortodox ifjúsági műsor a Duna TV 2017. április 16-i, Húsvét vasárnapi adásában

Április 16-án, Húsvét vasárnap, délelőtt ismét ortodox ifjúsági műsort sugárzott a Duna Televízió. Az egyházi műsor, amelyet András diakónus szolgálatával a pécsi ortodox templomból sugárzott a Duna TV, „Igazakról és gonoszokról” szól.  Szeretettel ajánljuk gyermekek, fiatalok, de felnőttek figyelmébe is. A műsort az adást követő három hétig lehet megtekinteni a tv műsortárában, a következő címen: http://www.mediaklikk.hu/video/ortodox-ifjusagi-musor-2017-04-16-i-adas/ I.T.

Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkájának húsvéti üzenete az Egyház főpásztoraihoz, lelkipásztoraihoz, diakónusaihoz, szerzeteseihez és minden hű gyermekéhez

Az Úrban szeretett excellenciás Főpásztorok,

tiszteletreméltó papok és diakónusok,

istent szerető szerzetesek és szerzetesnővérek,

kedves fivéreim és nővéreim!

Ezen az éjszakán, amelyet beragyog az isteni fény, eltölt a halál felett győzedelmeskedő világ Urát ünneplő lelki öröm, mindnyájatokhoz szól a mi változatlan reménységünkről tanúskodó ősi köszöntés:

KRISZTUS FELTÁMADT!

Szent férfiak és asszonyok sok-sok nemzedéke kívánta, legalább csekély mértékben felfogni azt, ami csaknem két évezrede történt az Úr fényt árasztó sírjában. Arra törekedtek, hogy közel hozzák számunkra amennyire ez a korlátozott emberi értelem számára lehetséges annak a csodás titoknak a megértését, amely akkor, abban a sírkamrában történt nem messze Jeruzsálem ősi falaitól. Hasonlatokat kerestek, hogy közelebb jussunk annak a valóban radikális változásnak a tudatosításához, amelyet Isten vitt végbe az egész világegyetemmel azon az éjszakán.  Continue reading

Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpásztorának húsvéti üzenete

Tiszteletreméltó Lelkipásztorok és Diakónusok!

Az Úrban szeretett Fivéreim és Nővéreim!

KRISZTUS FELTÁMADT!

“Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2). Az a nap, amikor a feltámadt Krisztus fénye feltündökölt a sötétség felett és beragyogott mindnyájunkat. Az a nap, amikor Isten felfedte az ember előtt a róla szóló tervét. A Húsvétnak e szent és nagy napján örvendezik az ég, Krisztus Király győzelmét ünnepelve, örvendezik a föld is, látván, hogy a halál és a mulandóság legyőzetett, örvendezik az ember is, mert mostantól fogva biztos reménye van az üdvös közösségre Istennel.  Continue reading

Kirill pátriárka nagycsütörtöki szolgálata és Tyihon püspök kitüntetése ötvenedik születésnapja alkalmából

2017.április 13-án, Nagy Csütörtökön, az Utolsó Vacsora napján Kirill pátriárka, számos főpap és pap segédletével szent liturgiát végzett a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban, amelynek keretében megszentelte az új, szent krizmát,  elvégezte a lábmosás szertartását, és kitüntette Tyihon püspököt ötvenedik születésnapja alkalmából.  Continue reading

Virágvasárnap Egyiptomban. Keresztény újvértanúk emlékére

 

A Szentföldön, már az első évezredben, több alkalommal előfordult, hogy portyázó szaracén rablók szent életű szerzeteseket öltek meg. Az egyik legismertebb eset 796-ban történt, amikor húsz szentéletű atyát, köztük a név szerint is ismert Jánost, Szergiuszt és Patríciust a palesztinai Szent Száva monostorból, szaracénok küldtek a másvilágra. Emlékezetük március 20-án van. Juraj (György) nagymihályi és kassai ortodox érsek jóvoltából a szegedi Szent György templomban is őríznek e vértanúk csontjaiból származó ereklyét.  Continue reading

Kirill pátriárka köszöntő levele Tyihon püspökhöz, 50. születésnapja alkalmából

Kirill pátriárka levélben fordult egyházmegyénk kormányzójához névnapja és közelgő 50. születésnapja alkalmából:

Excellenciás Püspök Úr!

Szívből köszöntöm névnapja és közelgő 50. születésnapja alkalmából.

Az Ön spirituális előmenetele Szentéletű Szergij Szentháromságról elnevezett monostorában kezdődött, ahol teológiai tanulmányait végezte, szerzetesi fogadalmat tett, majd pappá szentelték, és komoly oktatói tevékenységet is folytatott. Nemsokára a Jeruzsálemi Orosz Lelki Misszióban folytatta szolgálatát, melynek – Urunk kegyelméből – vezetője is lett.

Jelenlegi főpásztori szolgálatában különféle felelős feladatokat lát el, amelyekkel az egyház elöljárója bízta meg. Ezek közé tartozik a Bécsi-ausztriai és a Magyar Egyházmegye kormányzása, a moszkvai Észak-keleti Vikariátus lelki gondozása és a «Vászonszövőkről” elnevezett Szent Miklós-templom papi szolgálatának ellátása, mint annak elöljárója. Mindezeket a feladatokat fáradhatatlanul végzi, Isten dicsőségére és Szent Egyházunk javára.  Continue reading

A Magyar Egyházmegye papjai és hívei köszöntő levele Tyihon püspök névnapjára

Excellenciás Püspök Atya, szeretett Urunk!

Szívből köszöntjük égi oltalmazója, egyházunk szent és utat világító atyja, Tyihon pátriárka ünnepének napján, akinek Ön a nevét viseli!

Isten kedves és szeretett szolgája égi oltalma alatt Püspök Atya méltó módon végzi szolgálatát azokon a felelős helyeken, ahová Szent Egyházunk és annak bölcs elöljárója, Kirill pátriárka rendelte.

A Magyar Egyházmegye kormányzójaként, a mai idők spirituális kísértései és próbatételei közepette vezeti lelki nyáját, az apostol útmutatása szerint: „Legeltessétek Isten rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerűségből, hanem szabad akaratból, Isten szerint… mint a nyájnak példaképei.” (1Pt 5,2) Mind papság, mind a hívők nagyon megszerették Önt, akik tapasztalt tanítójukat és szerető atyjukat látják Önben.  Continue reading

Kirill pátriárka részvétét fejezte ki a szentpétervári metróban történt gyilkos merénylet kapcsán

A pátriárka levélben fejezte ki részvétét Szentpétervár kormányzójának, G. Sz. Poltavcsenkónak és Varszonufij, szentpétervári és ladogai metropolitának a 2017. április 3-án, a város egyik metróvonalán történt robbantással kapcsolatban, amelyben számos ember vesztette életét, és levelében az elhunytak rokonairól és szeretteiről is megemlékezett. „A vakmerő bűntettet – áll az üzenetben – semmi sem igazolhatja. Az Egyház határozottan elítél minden agresszív tettet, amelyet békés polgárok ellen követnek el, és arra hívja a társadalmat, hogy álljon ellen az erőszak bármilyen formájának.”  Continue reading