Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapjának üzenete Szent István király ünnepe alkalmából

istvankiralyFőtisztelendő lelkipásztorok és diakónusok, kedves testvéreim!

Isten a maga nagy bölcsességében és végtelen jóakaratában úgy rendelte, hogy a Jeruzsálemből felhangzó örömhír, és a Szentföldön felragyogó isteni világosság néhány évszázad alatt eljusson Európa népeihez is, és a héberek, görögök, rómaiak után a különböző germán, latin, szláv és más fejedelemségek és királyságok lakói is meghajtsák fejüket a krisztusi igazság előtt, és ki-ki közülük saját hazájának Jordánjában megmerítkezve, új életre keljen Krisztusban. Az európai nemzetek tagjainak keresztsége nem válhatott volna olyan gyorsan valósággá és visszafordíthatatlan erejűvé, ha nem lettek volna meg azok a bölcs vezetők – fejedelmek, hercegek, királyok – akik ezt a folyamatot személyes példájukkal segítették és gyorsították.  Continue reading

Tyihon püspök atya főpapi szolgálatai Budapesten, a Színeváltozás és Szent István király ünnepén

FullSizeRender_11Kormányzó főpapunk első ízben augusztus 18-án, az ónaptár szerinti Urunk Színeváltozása ünnepén szolgált Budapesten, a Petőfi téri Nagyboldogasszony templomban, virrasztó istentiszteleten, az egyházi szláv nyelvű Szentháromság közösségben. Főpapunkkal együtt szolgált Gyimitrij Kornyilov, az egyházközség parochusa, Szvjatoszlav Bulah pap, valamint Vajna-Éliás István és Vlagyimir Csepizsov diakónusok. A vigília végén, az olajkenet után főpapunk prédikációval fordult a jelenlévő hívőkhöz. Az istentiszteleten a Gvolik Éva vezette kórus énekelt.  Continue reading

Beszámoló a MORISZ 2016. július 25-30. között megrendezett vértesi táboráról

MORISZ-2016-05“Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – ez az örökérvényű krisztusi parancs szolgált jelmondatul a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) idei, július utolsó hetében megrendezett gyermek hittantáborához, amelynek helyszíne Mór közelében, a Vértes-hegységben található erdei „Vértes Tábor” volt.  Continue reading

Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa fontos eseménynek nyilvánította a Kréta szigetén július 18-26. között lezajlott zsinatot, de nem tekinti összortodox zsinatnak

synod16A Szent Szinódus határozatában elismeri, hogy a nemrég megtartott Krétai Zsinat, amelyen a tizenöt autokefál helyi egyház közül tíznek az egyházfői és püspökei vettek részt, fontos eseménynek bizonyult az ortodox egyház zsinati folyamatának történetében.

Ugyanakkor kiemeli, hogy az egész zsinati folyamat alatt a konszenzus elve képezte az összortodox együttműködés alapját, az öt helyi ortodox egyház távolléte miatt ez az elv viszont nem érvényesült, ennélfogva a Krétai Zsinat nem tekinthető összortodox zsinatnak és a munkája során elfogadott dokumentumok az összortodox konszenzus tükrének. 

A határozat végül megemlíti, hogy a Krétai Zsinat során megvitatott dokumentumokat átadták a „Szinódus bibliai-teológiai Bizottságának” tanulmányozásra és véleményezésre.  Continue reading

Tyihon püspök júliusi ünnepi szolgálatai Miskolcon és Budapesten

 

FullSizeRenderAz Ahtirkai Szűzanya csodatévő ikonját őrző miskolci Szentháromság templomban, július 2-án, szombaton, az Istenszülő ünnepének napján főpapi szent liturgia volt, amelyet főpásztorunk, Tyihon püspök atya végzett a teljes egyházmegyei papság és a diakónusok segédletével.

Az ünnepi liturgia egyben a miskolci, Krank József parochus atya által vezetett egyhetes hittantábor befejező istentisztelete is volt. Több mint harminc gyermek imádkozott a templomban a szülőkkel, hozzátartozókkal és miskolci, nyíregyházi, budapesti és más helyekről érkezett hívőkkel együtt. Az ünnepi istentiszteleten a miskolci önkormányzat képviselői is részt vettek.  Continue reading

EGYHÁZI  KALENDÁRIUM A 2016. ÉV JÚLIUS HÓNAPJÁRA

Szent-Kozma-és-Damjánaz ÚJNAPTÁR SZERINT

  1. Szent Kozma és Damján római csodatevő szent szegények.
  2. Szűz Mária köntösének elhelyezése a Blakhernai templomban. Szent Juvenalis jeruzsálemi érsek.
  3. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Minden orosz szentek vasárnapja. „Kamarás” Szent Jácint kappadókiai vértanú. Szent Anatoliosz konstantinápolyi érsek. Moszkvai Szent Fülöp ereklyéinek átvitele. Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang.

Continue reading

Szinódusi nyilatkozat a krétai nagy ortodox zsinat összehívásáról

synodAz orosz ortodox egyház szent szinódusa június 13-i ülésén tekintette át a 2016. június 17-26-ra, Kréta szigetére tervezett össz-ortodox zsinat összehívása körül felmerült problémákat, amelynek előkészítésében hosszú évek óta tevékenyen vett részt. Az ülés után elfogadott határozatban, amely részletesen szól a zsinat előkészítésének folyamatáról, és az orosz egyház mostani távolmaradásának okáról, többek között ez áll:  Continue reading