Tyihon podolszki püspök első főpásztori látogatása

img01Egyházmegyénk új kormányzója november 9-én, délután 5 órakor hálaadó istentisztelet keretében találkozott első ízben papjaival és híveivel a budapesti, Petőfi téri Nagyboldogasszony székesegyházban. Az egyházmegye minden papja, diakónusa eljött erre az alkalomra, hogy köszöntse új püspökét, és együtt szolgáljon vele a hálaadásban. Sokan gyűltek egybe a budapesti és a vidéki egyházközségekből is, hogy részt vegyenek a közös imádságban. A hívekhez intézett köszöntő beszédében Tyihon püspök hálát adott a jó Istennek, hogy az áldott magyar földön imádkozhat és hirdetheti Krisztus igazságának igéjét. Az egyházmegye papságának és híveinek nevében prot. Imrényi Tibor köszöntötte az új főpásztort, és háláját fejezte ki azért az őszinte szeretetért, szívbéli melegségért, amely Tyihon püspök szavaiban és imádságos szolgálatában jutott kifejezésre. A hálaadó istentisztelet végén minden hívő áldásra járulhatott az egyházmegye új püspökéhez. 

+

Tyihon püspök köszöntő beszéde, amelyet a hálaadó istentiszteleten mondott:

„Az Úr kegyelmében bízva és az Ő segítségét remélve fogadtam el, kedves atyák, testvérek és nővérek azt a küldetést, hogy magyar földön szolgáljak. A Megváltó, mielőtt igehirdetésre küldte tanítványait és apostolait, meghagyta nekik, hogy ha egy városba vagy faluba érkeznek, úgy köszönjenek, hogy »béke annak a hajléknak«.

Így én is, amikor szolgálatomat imával kezdem ebben a szent templomban és ebben az országban, Krisztus békéjével köszöntelek Benneteket. Béke Mindnyájatoknak, béke ennek a templomnak, béke a Magyar Egyházmegyének, béke ennek az országnak és a benne élőknek. A mai naptól fogva feladatom és szent kötelességem imádkozni értetek, Krisztusban kedves atyák és testvérek, hirdetni nektek Isten igéjét, lelki vezetéssel szolgálni Mindnyájatoknak az üdvösség útján. Áhítattal léptem be ma ebbe a templomba, amelyben Szent István magyar király ereklyéi nyugszanak, azzal, hogy e szent ereklyék előtt kérjem Isten segítségét mindnyájunk szolgálatához. Mélyen gyökereznek lelkemben Szent István szavai, amelyeket fiának hagyott intelmei között olvastam:

»Mindenütt és mindenben a szeretetre támaszkodva, légy kegyes mindenkihez, aki hozzád fordul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.«

Uram, Istenem! Szent István szavai szerint dicsőséged szent égi oltárától küldj számomra bölcsességet, hogy megértsem, mi a Te akaratod. Isten segítségében bízva kérem, imádkozzatok értem, és én is, a magam részéről, imáimban nem feledkezem meg Rólatok, hanem mind az oltár előtt, mind szobám csendjében imádkozni fogok ennek az országnak, Magyarországnak és abban élőknek jólétéért, és Mindnyájatokért, kedves atyák és testvérek.

Most, miközben hálaadó imával fordulunk Istenhez, akitől azt megtiszteltetést kaptam, hogy ezen az áldott földön szolgáljak, Isten áldását kérem Mindnyájatokra. Urunk Jézus Krisztus áldása, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen Mindnyájunkkal.”

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?