Beszámoló Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita magyarországi látogatásáról

Kirill metropolita magyarországi látogatásának első napja

Október 16-án megkezdődött Kirill, Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita magyarországi látogatása. A látogatásra Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnökének meghívására került sor. Kirill metropolita találkozik a Magyar Ortodox Egyházmegye papságával, Mádl Ferenccel, a Magyar Köztársaság elnökével, Szili Katalinnal, a Magyar Országgyűlés elnökével, parlamenti bizottságok elnökeivel, a Római Katolikus Egyház magyarországi prímásával, Erdő Péter bíborossal, Esztergom-Budapesti érsekkel, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa képviselőivel.

Kirill metropolitát október 16-án a Ferihegyi repülőtéren Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök és V. L. Muszatov, az Orosz Föderáció nagykövete fogadta.

Ezután Kirill metropolita találkozott a Magyar Egyházmegye papságával. A találkozón jelen volt Hilarion püspök, Berki Feriz protopresbiter, a Nagyboldogasszony székesegyház elöljárója, Imrényi Tibor protoierej, a szegedi Szent György templom parochusa, Boleszka László protoierej, a miskolci Szent Háromság egyházközség parochusa, Kádár Iván protoierej, a budapesti Szent Szergij orosz egyházközség parochusa, Magyar István protoierej, a Nagyboldogasszony székesegyház lelkésze, Szabó Efrém hieromonach, a nyíregyházi Szent György templom parochusa, Bilku Roland Szergij lelkész, az Egyházmegye Hivatalának titkára, Nyikolaj Kim atya, a Radonyezsi Szent Szergij orosz egyházközség lelkésze, és Tatárka Kirill, a Nagyboldogasszony székesegyház másoddiakónusa.

Kirill metropolita megemlítette, hogy a magyar egyházközségek csatlakozása a Moszkvai Patriarchátushoz az 1940-es évek végén gondviselésszerű volt, mert éppen ez a csatlakozás tette lehetővé, hogy a magyar ortodoxok anyanyelvükön végezhessék istentiszteleteiket. Kirill metropolita köszönetet mondott mindenkinek, aki tevékenyen részt vesz a magyar Ortodoxia ügyének segítésében.

Kirill metropolita szerint az egyházmegye papsága előtt két feladat áll: megőrizni és tovább ápolni a magyar Ortodoxiát, és lelkileg gondozni a nagyszámú magyarországi orosz hívőt. E két feladat ellátása a papság részéről különös előrelátást és lelkipásztori felelősségtudatot követel meg. A találkozón beszélgetés és véleménycsere alakult ki a magyarországi Ortodoxia jelenéről és jövőjéről.

Este Kirill metropolita, Hilarion püspök, Kádár Iván protoierej, Nyikolaj Kim lelkész, és Tatárka Kirill diakónus részvételével virrasztó istentiszteletet tartott a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz ortodox templomban. Az istentisztelet végén az egyházközség elöljárója, Kádár Iván atya kedves szavakkal köszöntötte a metropolitát. János atya visszaemlékezett akadémiai éveire, amikor a Szentpétervári Teológiai Akadémia rektora Kirill metropolita volt.

Válaszában a metropolita megköszönte az egyházmegye papságának az orosz nyelvű hívek lelkipásztori ellátására irányuló munkásságát, és külön köszönetet mondott a Szent Szergij egyházközség papságának és híveinek az ürömi Szent Alexandra kápolna felújításáért végzett tevékenységükért. Kirill metropolita II. Alexij patriarcha nevében átadta Nyikolaj Kim atyának, az ürömi templom elöljárójának a Radonyezsi Szent Szergij érdemrend III. fokozatát. Patriarchai oklevelet kapott Kádár Iván protoierej atya, Borisz Fuzek úr, a Szent Szergij templom gondnoka és Komoróczy Miklós, a Szent Szergij templom kórusvezetője.

Kirill metropolita Szent Liturgiát mutatott be a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban

Október 17-én Kirill metropolita, Hilarion Bécsi és Ausztriai püspökkel, a templom papságával, valamint Kádár Iván orosz parochussal együtt Szent Liturgiát szolgáltatott a budapesti Nagyboldogasszony székesegyházban. A hagyomány szerint az istentiszteletet három nyelven, magyarul, görögül és egyházi szlávul tartották, nagyszámú hívő részvételével.

A Szent Liturgia után a metropolitát Hilarion püspök köszöntötte. “E szent templomban már több mint kétszáz éve tartanak istentiszteleteket. Az elmúlt 55 évben a templomban a Moszkvai Patriarchátushoz tartozó – magyar és más nemzetiségű – hívek imádkoznak. Nagy öröm a számunkra, hogy személyében, kedves főpap atya, nem csak a kiemelkedő egyházi személyiséget köszönthetjük, akinek munkássága ismert az egész világon, de mindenek előtt a főpásztort, aki megérti és szívén viseli gondjainkat és problémáinkat.” Kirill metropolita válaszában felhívta az Egyházmegye papságának és híveinek figyelmét arra, hogy különleges felelősségük van a magyarországi Ortodoxiával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a metropolita köszönetet mondott Hilarion püspöknek főpásztori bölcsességéért, emberszeretetéért és nyíltságáért. Különleges jellemzője a Magyar Ortodox Egyházmegyének, hogy a hívek eltérő nyelvi, kulturális és lelki közegből származnak. Ezért különösen fontos a papság részéről a “lelki odafigyelés” és óvatosság a kísértések elkerülésében és a keresztény közösség egységének megőrzésében. “Szeretnék szintén köszönetet mondani az Egyházmegye papságának, különösen Feriz atyának – a Magyar Egyházmegye veteránjának, aki hosszú időn keresztül vezette a Magyar Ortodox Esperességet, valamint mindazoknak, akik a hívek üdvözülésén és az egységes magyarországi ortodox közösség érdekében munkálkodnak”.

Odaadó főpapi szolgálatáért és a magyarországi Ortodoxiáért végzett tevékenységért a metropolita egy panagiát (a főpapi rangot jelző, Isten Anyját ábrázoló medált – a szerk.) ajándékozott Hilarion püspöknek, a Nagyboldogasszony székesegyház híveinek pedig egy Istenszülő ikont.

A Liturgia után Kirill metropolita találkozott a székesegyház híveivel, majd megbeszéléseket folytatott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökével, Görög Tiborral.

Délután Kirill metropolita megtekintette az ürömi Szent Alexandra templomot. A sírkápolnát 1803-ban Habsburg József nádor építette felesége, Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő, I. Pál orosz császár leánya emlékére. Hilarion püspök, Kádár Iván protoierej és Nyikolaj Kim lelkész valamit Üröm város polgármestere, Laboda Gábor úr kíséretben a templom kriptájában halotti megemlékezést tartottak.

A metropolita október 18-i és 19-i programja

Október 18-án Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita találkozott Kis Péter kancelláriaminiszterrel. A tárgyaláson jelen volt Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, V. L. Muszatov, az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövete, valamint Gulyás Kálmán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkára.

A megbeszélések során a felek eszmét cseréltek az egyházak és az állam kapcsolatának kérdéséről, az egyházaknak a modern európai társadalmakban betöltött szerepéről, valamint az európai integráció során felmerülő problémákról. Kirill metropolita beszámolt tárgyalópartnerének a Vallási Vezetők Európai Tanácsában folyó munkáról, illetve az Orosz Ortodox Egyház Európai Uniós szervezetekhez delegált Képviseletének működéséről, amelyet Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök vezet. A Képviselet célja, hogy kiszélesítse a Moszkvai Patriarchátus és az Európai Unió között folyó világnézeti párbeszédet. Ahogy Kirill metropolita megjegyezte, a párbeszéd fő témája a személyes szabadság fogalmán alapuló liberális meggyőződés és az európai nemzetek szellemi-vallásos örökségén alapuló, az egyén erkölcsi felelősségét hangsúlyozó keresztény világnézet harmonizációja. A metropolita hangsúlyozta, hogy ennek a párbeszédnek a kimenetelétől függ Európa jövője.

Ugyanaznap találkozott Kirill metropolita az Országgyűlés Külügyi Bizottsága helyettes elnökével, Balla Mihállyal. A megbeszélésen részt vett Hilarion püspök és V. L. Muszatov nagykövet is. A találkozón szó volt az orosz-magyar kapcsolatokról, az egyház- és vallásközi párbeszédről, valamint az egyházaknak az egyesült Európában betöltött szerepéről.

Ezekről a kérdésekről esett szó azon a megbeszélésen is, amelyet a metropolita a Parlament Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságnak elnökével, Szászfalvi Lászlóval, és a bizottság helyettes elnökeivel, Donáth Lászlóval és Dr. Suchman Tamással folytatott. A találkozón részt vett Hilarion püspök, illetve az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének tanácsosa, A. G. Nerozin is.

Az Országgyűlésben tett látogatást követően V. L. Muszatov nagykövet ebédet adott Kirill metropolita tiszteletére. A hazai Ortodox Egyházak képviseletében jelen volt Hilarion Bécsi és Ausztriai püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja, Lukijan Budai püspök (Budai Szerb Ortodox Egyházmegye) és Sofronie Gyulai püspök (Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye), a politikai vezetés részéről pedig Gulyás Kálmán, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkára és Boros Jenő , a Külügyminisztérium helyettes államtitkára. Ugyancsak a meghívottak között volt Vidákovics Tibor, Üröm város képviselőtestületének tagja.

Az est folyamán került sor a metropolita és Magyarország prímása, Erdő Péter bíboros, Esztergom-Budapesti érsek közötti találkozóra. A szívélyes légkörű megbeszélés során a két főpap több fontos kérdést is érintett, így többek között az Orosz Ortodox Egyház és a Katolikus Egyház közötti problémák megoldásának lehetséges módozatait, a keresztényközi együttműködés formáit és a Magyar Ortodox Egyházmegye helyzetét. Erdő Péter bíboros elismerően szólt a Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Ortodox Egyházmegye közötti az elmúlt időszakban formálódott kapcsolatról, külön kiemelve a szeptember 11-i ürömi emlékszertartás jelentőségét, amelyen a Katolikus Egyház képviseletében ő is részt vett. Mint mondta, nagy örömére szolgált jelen lenni és beszédet mondani ezen a magyarokat és oroszokat, ortodoxokat és katolikusokat egybeforrasztó ünnepi megemlékezésen.

Október 19-én Kirill Szmolenszki és Kalinyingrádi metropolita találkozott Mádl Ferenc köztársasági elnökkel. A barátságos légkörben zajló találkozó során a metropolita beszámolt Mádl Ferencnek az Orosz Ortodox Egyház életéről, az Egyháznak az orosz társadalom életében betöltött szerepéről, a keresztény egyházak közötti dialógus fejleményeiről, valamint az orosz és a magyar nép közötti kapcsolatok kulturális és szellemi-lelki aspektusairól. Ugyancsak szóba került az Orosz Ortodox Egyház külföldön élő hívei pásztorolásának kérdése, különös tekintettel a Magyarországon élő orosz ortodoxokra. Kirill metropolita elégedettségének adott hangot ezzel kapcsolatban, kiemelve, hogy a hazánkban élő oroszajkú hívek teljes egyenlőséget élveznek az élet minden területén, és szabadon gyakorolhatják vallásukat, hasonlóan Magyarország többi vallásos közösségéhez. A metropolita megköszönte az államelnöknek, hogy Magyarország vezetése bölcs belátással viszonyult a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház kapcsán kialakult bírósági perhez. Mádl Ferenc megerősítette a metropolita által elmondottakat, kiemelve, hogy a magyar törvények mindenkor tiszteletben tartják a vallási közösségek vagyonát és hitéleti tevékenységét, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felekezetek lelkipásztorai és hitoktatói felkeressék az állami iskolákban tanuló diákjaikat, és hittan-foglalkozásokat tartsanak számukra.

Négynapos magyarországi látogatásának végén Kirill metropolita részt vett a Parlament elnöke, Szili Katalin által a tiszteletére rendezett díszebéden. A többi találkozóhoz hasonlóan itt is sor került az orosz-magyar kapcsolatok sokoldalú áttekintésére, valamint a világpolitika aktuális problémáinak, és az Orosz Ortodox Egyház és a Katolikus Egyház közötti viszony alakulásának megvitatására. Kirill metropolita köszönetét kifejezte köszönetét az Országgyűlés elnökének a meghvásért, amely lehetőséget teremtett arra, hogy a Moszkvai Patriarchátus Klgyi Osztályának vezetője beható eszmecseréket folytasson a kormány és az állam vezetőivel, a hazai egyházak képviselőivel, valamint a Magyar Ortodox Egyházmegye papságával és híveivel.

This post is also available in: orosz