Az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusának nyilatkozata a Görögországi Ortodox Egyház állásfoglalásáról az ukrán egyházi válság kérdésében

2019. október 17-én ülésezett az Orosz Egyház Szent Szinódusa, amelyen nyilatkozatot fogadtak el a Görögországi Ortodox Egyház rendkívüli főpapi zsinatának az ukrán egyházi válság kérdésében hozott október 12-i állásfoglalásáról, amelyben a főpapi zsinat, Jeromos athéni érsek vezetésével, elismerésre ajánlja Ukrajna Egyházának autokefáliáját, amely a független ukrán köztársaság területén van. 

A nyilatkozat megjegyzi, mivel a kanonikus Ukrán Ortodox Egyház, melynek feje Onufriosz kijevi metropolita, nem fordult ilyen kéréssel a moszkvai patriarkátushoz, csakis a szakadár ukrán egyházrészek „autokefáliájának elismeréséről” lehet szó. Továbbá emlékeztet arra, hogy maga Bertalan konstantinápolyi pátriárka korábban több ízben is Onufriosz metropolitát tekintette az ukrán egyház egyetlen kanonikus fejének, legutóbb éppen 2016-ban, a Helyi Ortodox Egyházak egyházfőinek szinaxisán. Ráadásul köztudott, hogy az újonnan kialakított, egyesített, ún. „autokefál” egyház feje olyan ember, aki a hivatalától megfosztott és a főpapi szolgálattól eltiltott Filaret, egykori kijevi metropolitától nyerte „fölszentelését”, ami így érvénytelennek tekintendő. Nem állja meg a helyét Jeromos érsek azon kijelentése sem, hogy az ukrán egyház mindig is konstantinápolyi joghatóság alatt maradt, hiszen 1686-ban maga Dénes pátriárka, a konstantinápolyi szent szinódussal egyetértésben ismerte el hivatalos okmányban, hogy a kijevi metropólia átkerül a moszkvai pátriárka joghatósága alá. Ezt immár több mint 300 éve ismeri el az egész egyetemes ortodoxia, köztük a Görögországi Ortodox Egyház. Maga Bertalan pátriárka 1992-ben és 1997-ben írt hivatalos levelében is újólag megerősítette ezt a tényt, valamint az ukrán szakadást okozó főpapok eltiltását.

A nyilatkozat hangsúlyozza, nem felel meg a valóságnak Jeromos érsek állítása, hogy az ukrán kérdést azért nem tudták a 2016-is összortodox zsinaton megvitatni, mert attól az orosz egyház távol maradt. A valóságban az autokefalitás témáját Bertalan pátriárka kérésére törölték a zsinat naprendi pontjai közül, holott odaítélésének a módját a zsinatelőkészítő üléséken már részletesen kidolgozták és jóváhagyták. Az orosz egyház csak akkor fogadta el az autokefalitás kérdésének kiiktatását a zsinati kérdések közül, miután Bertalan pátriárka 2016 januárjában, más helyi egyházfők jelenlétében biztosítékot adott arra nézve, hogy a Konstantinápolyi Egyháznak nincs szándékában sem a küszöbön álló zsinaton, sem később olyan intézkedéseket tenni, amelyek az ukrajnai egyházzal lennének kapcsolatban.

A szinódusi nyilatkozat azzal folytatódik, hogy a görögországi egyház főpapjai, teológusai, nyilatkozataikból ítélve, korántsem egységesen osztják a főpapi zsinat álláspontját, számosan kifejezték egyet nem értésüket, sőt félelmüket, hogy egy elhamarkodott és a tényeket figyelembe nem vevő döntés az egyetemes ortodoxiára nézve nagy veszélyt jelent, és név szerint is megnevezi Szerafim pireuszi metropolitát és mellette másokat. Idézi Szerafim kíthirai metropolitát, aki felhívja a figyelmet arra a körülményre, hogy a Görögországi Egyház főpapi zsinatjai mindig szavazással fejezik ki állásfoglalásaikat egy adott kérdésben, az ukrán ügyben pedig nem történt ilyen szavazás. Nyilvánosan nem is tették közzé a görögországi főpapok aláírásával is ellátott dokumentumot, így az ősi zsinati elvet feltehetőleg nem is tartották be.

Az orosz szinódusi nyilatkozat emlékeztet arra, hogy a fenti események nem fogják aláásni az oroszországi és a görögországi egyház között az újvértanúk és hitvallók vére által megpecsételt egy hitet, a közös aszketikus tradíció egységét, amelynek sok-sok közösen tisztelt szent a biztosítéka, nem fogják megszüntetni a görög és a szláv népek sok évszázados barátságát, amely a testvéri görög nép szabadságáért folytatott közös harcban is testet öltött, és amelyért orosz harcosok vérükkel is fizettek. Kifejezi azt a kívánságot, hogy Efezusi Márk, Palamasz Gergely, Hitvalló Maximosz és mindazoknak a görög szenteknek az imái, akiket a Szent Rusz egyházában is tiszteltek és tisztelnek, erősítse meg azokat a főpásztorokat és papokat, akik nem fogadják el sem most, sem a jövőben az ukrán szakadást és az ál-főpapokkal való liturgikus közösséget.

A nyilatkozat azzal zárul, hogy az orosz egyház drágának tartja az imádságos közösséget a Görögországi Ortodox Egyházban élő testvéreivel, és csak azokkal a főpapokkal függeszti fel az eukarisztikus közösséget, akik ilyen közösséget létesítettek, vagy létesítenek az ukrán nem kanonikus és szakadár közösségek képviselőivel. A szinódus felhatalmazza Kirill pátriárkát, hogy amennyiben Jeromos athéni érsek, a görögországi helyi egyház feje bármelyik ukrán szakadár közösség elöljáróját az istentiszteleteken kommemorálná, szüntesse be nevének megemlítését a diptichonban, a helyi egyházak elöljáróinak a sorában.

This post is also available in: orosz

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.